Allmänna villkor 2020:1

Januari 2020

Dessa allmänna villkor gäller för användare (”Kunden”) av det digitala rekryteringsverktyget (enligt nedan definition) som tillhandahålls av Meipso Aktiebolag, org.nr 559067-8370, (”Meipso”)

Nedan Part(erna) avser Kunden och Meipso, individuellt eller gemensamt.

BAKGRUND

Meipso erbjuder ett webbaserat digitalt rekryteringsverktyg baserat på forskning från Lunds Universitet (”Rekryteringsverktyget”). Rekryteringsverktyget matchar kandidater som erbjudits att genomföra ett matchningstest som omfattar personlighet, värderingar och jobbintresse med den kandidatprofil som Kunden har skapat.

Kunden önskar att addera Meipsos Rekryteringsverktyget som ett komplement till sin befintliga rekryteringsprocess.

1. GENEERELLA PRINCIPER

1.1.

Kunden och Meipso ska verka för att Kunden ska ges så bra förutsättningar som möjligt att rekrytera de kandidater som bäst matchar Kundens behov och tillsammans utveckla Rekryteringsverktyget för detta ändamål.

1.2

Kunden ges rätt att nyttja Meipso Rekryteringsverktyg under dessa allmänna villkor. Kunden erhåller inte någon äganderätt varken till Meipsos Rekryteringsverktyg (inklusive immateriella rättigheter) eller till sådan information som läggs in, hanteras, eller skapas i Rekryteringsverktyget. Kunden erhåller inte heller några rättigheter till sådana justeringar av Rekryteringsverktyget som har beställts och finansierats av Kunden.

2. MEIPOS ÅTAGANDEN

2.1.

2.1 Meipso åtar sig att

(a)
tillhandahålla Kunden tillgång till Rekryteringsverktyget i enlighet med vid var tid gällande specifikationer och prislista (för nu gällande specifikationer och prislista, se Bilaga 1);

(b)
tillhandahålla kundsupport och utbildningar i enligt med vid var tid gällande prislista (för nu gällande prislista, se Bilaga 1); och

(c)
tillsammans med Kunden och i enlighet med 3.1(c) nedan utveckla Rekryteringsverktyget enligt kundens önskemål.

2.2.

Kunden och Meipso är överens om att Meipso har en ensidig rätt att justera specifikationerna och prislistan i Bilaga 1 och Meipso förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i specifikationerna. Materiella ändringar i specifikationerna som enligt Meipso rimligen bedöms vara till nackdel för Kunden eller ändringar i prislistan ska meddelas kunden 14 kalenderdagar innan de träder ikraft. Kunden kan samtycka till att en sådan ändring ska börja gälla omedelbart.

2.3.

Kunden ges ingen exklusiv rätt till Rekryteringsverktyget.

3. KUNDENS ÅTAGANDEN

3.1.

Kunden åtar sig att

(a)
tillhandahålla Meipso sådan information som krävs för att Meipso ska kunna tillhandahålla Rekryteringsverktyget, inklusive, men inte begränsat till, kontaktuppgifter till kandidater;

(b)
erlägga betalning enligt vid vad tid gällande prislista och de däri angivna betalningsvillkoren;

(c)
finansiera ändrings- och utvecklingskostnader begärda av Kunden;

(d)
inte sub-licensera, överlåta inloggningsuppgifter eller på annat sätt överföra tillgången till Rekryteringsverktyget åt någon tredje part; och

(e)
inte kopiera, modifiera, vidareutveckla eller kommersialisera Rekryteringsverktyget eller på något sätt konkurrera med Meipso.

3.2.

Kunden ger sitt medgivande till att Meipso refererar till Kunden som en användare av Meipsos Rekryteringsverktyg och använder Kundens varumärke och/eller företagsnamn i sin marknadsföring.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1.

Meipso tar inte ansvar för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och IT-miljö. Det åligger Kunden att förvissa sig om att Kunden har erforderlig teknisk standard för nyttjandet av Rekryteringsverktyget.

4.2.

Meipsos ansvar och eventuellt skadestånd under dessa allmänna villkor är begränsat till priset för den aktuella avropningen av licens. Om Kunden exempelvis avropar ett baspaket är Meipsos ansvaret begränsat till 4 999 SEK (enligt nu gällande prislista). Vid månadsprenumeration är Meipsos ansvar begränsat till licenspriset för en (1) månad.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1.

Alla immateriella rättigheter relaterade till Rekryteringsverktyget och varumärket Meipso tillhör Meipso. Inget i dessa allmänna villkor ska tolkas som en överlåtelse av rättigheter till Kunden.

6. PERSONUPPGIFTER

6.1.

Person- och företagsuppgifter behandlas konfidentiellt av Meipso. Meipso är personuppgiftsansvarig för behandlingen och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig information för att kunna fullfölja åtagandena under dessa allmänna villkor. Personuppgifter som lagras är kontaktuppgifter till företrädare för Kunden (förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress och telefonnummer. Kunden har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av Kunden rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Kunden har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Kunden samtycker till att Meipso behandlar personuppgifter i nödvändig utsträckning för att fullfölja sina åtaganden under dessa allmänna villkor och för att kunna ge Kunden sedvanlig kundservice.

7. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

7.1.

Part får inte helt eller delvis överlåta eller på annat sätt förfoga över sina rättigheter och/eller skyldigheter under dessa allmänna villkor utan att först ha fått ett skriftligt godkännande från den andra Parten.

8. FULLSTÄNDIG REGLERING

8.1.

Alla överenskommelser, åtaganden och utfästelser i anledning av avtalsförhållandet mellan Kunden och Meipso (oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga) som gjorts före ikraftträdandet av dessa allmänna villkor ersätts av dessa allmänna villkor (inklusive dess bilagor).

9. ÄNDRINGAR

9.1.

Ändringar av och tillägg till dessa allmänna villkor om inte annat anges ovan ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara bindande.

10. ÖVERENSKOMMELSENS LÖPTID

10.1.

Dessa allmänna villkor träder ikraft när Kunden har slutfört registrering av sin företagsprofil och gäller tillsvidare. Parterna har en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

10.2.

Skyldigheterna som anges i punkterna 3.1(d)–(e), 4.2 och 12 ska fortsätta att gälla i elva (11) år efter upphörandet av dessa allmänna villkor.

11. TILLÄMPLIG LAG

11.1.

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på icke-kontraktuella förpliktelser i anledning av dessa allmänna villkor.

12. SKILJEDOM

12.1.

Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

12.2.

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas. I förstnämnda fall ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän.

12.3.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.

13. MEDDELANDEN

13.1.

Meddelanden i anledning av dessa allmänna villkor ska skickas till: legal@meipso.se

 

Bilaga 1

1. TJÄNSTESPECFIKATION (2020:1)

1.1.

Godkännande av allmänna villkor för Meipsos Rekryteringverktyg ger Kunden möjlighet att:

(a)
skapa en kandidatprofil genom att svara på ett antal frågor som beskriver tjänsten som ska tillsättas;
(b)
distribuera en länk till kandidaten med uppmaning att genomföra Meipsos matchningstest; och
(c)
få tillgång till en sökbar lista innehållande de utvalda kandidaterna som genomfört Meipsos matchningstest där kandidaterna presenteras baserat på hur väl deras matchningstest matchar med Kundens kandidatprofil.

1.2.

För att Kunden ska kunna använda Rekryteringsverktyget krävs följande teknikstöd:

(a)
modern webbläsare minst Internet Explorer 11 eller version från senaste års Chrome/Firefox/Safari/Edge för bästa användarupplevelse; och
(b)
program som stödjer pdf-läsning.

2. PRISLISTA (2020:1)

2.1.

2.1 Priser 2020 för tillgång till Rekryteringsverktyget (samtliga priser är angivna exkl. moms):

(a)
Enskild process
Enskild (1) process 5 000 kr

(b)

Abonnemang
3  processer per år 1 000 kr/mån
10 processer per år 3 000 kr/mån
20 processer per år 5 000 kr/mån
Unlimited per år 9 000 kr/mån

Abonnemanget löper under en period på 12 månader och kan när som helst uppgraderas till fler processer per år, vilket medför ett nytt startdatum för perioden.

Tjänstens startdatum för abonnemang  sätt vid granskning av första kandidat. Både enskild process och abonnemang faktureras med 20 kalenderdagars betalperiod efter utfärdande.

2.2.

2.2 Priser 2020 för utbildning, support och utveckling av Rekryteringsverktyget:
(a)
Utbildning och support
(i) 999 SEK / timme vid totalt fakturerat arvode det senaste räkenskapsåret < 200 000 SEK

(ii) 799 SEK / timme vid totalt fakturerat arvode det senaste räkenskapsåret 200 000–800 000 SEK

(iii) 599 SEK / timme vid totalt fakturerat arvode det senaste räkenskapsåret > 800 000 SEK

(b)
Vidareutveckling av Rekryteringsverktyget:
(i) Projektledare: 1 299 SEK / timme

(ii) Projektassistent: 799 SEK / timme

(iii) Utvecklare: 999 SEK / timme

2.3.

2.3 Betalningsvillkor:
Kunden ska betala ersättning månadsvis i efterskott. Betalning sker mot faktura. Fakturan förfaller 20 kalenderdagar efter utfärdande.