Användarvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDARE

Meipso Aktiebolag (org.nr 559067-8370) (”Meipso”) tillhandahåller elektroniska tjänster online i form av ett personlighetstest där användaren erhåller resultat av genomfört personlighetstest i ett analysdokument (”Tjänsten”). Tjänsten säljs genom att användaren ingår ett avtal med Meipso (”Avtalet”). Avtalet ger användaren nyttjanderätt till Tjänsten i enlighet med parternas överenskommelse. Användaren får tillgång till Tjänsten genom ett användarnamn och ett lösenord för en webbaserad applikation. Tjänsten är personlig och får inte överlåtas till annan. Dessa allmänna villkor för användare gäller för Meipsos tillhandahållande av Tjänsten till användaren. De allmänna villkoren för användare utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.

1. Avtalstid

Avtal tecknas för ett personlighetstest inklusive medföljande analysdokument. Efter genomfört personlighetstest är användarens analysdokument tillgängligt under 6 månader från testets genomförande. Meipso förbehåller sig rätten att vägra användaren att inom 6 månader från tidigare test genomföra ett nytt test.

2. Leverans

Leverans sker genom att användaren får tillgång till Tjänsten och kan ta del av analysdokumentet.

3. Underhåll

Meipso förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsten. Vidareutveckling och uppdatering av Tjänsten sker kontinuerligt.

4. Överlåtelse av inloggningsuppgifter

Tjänsten är personlig. Inloggningsuppgifter får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Meipso.

5. Avstängning av Tjänsten

Meipso förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga användares tillgång till Tjänsten och häva Avtalet om användaren nyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt.

6. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter behandlas konfidentiellt av Meipso. Meipso är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalet. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt användarens personlighetstest och analysdokument. Användaren har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av användare rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Användaren har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade.

Samtycke
Användaren samtycker till att Meipso behandlar användarens personuppgifter enligt följande:

Användaren ger vid nyttjande av Tjänsten sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

7. Ansvarsbegränsning

Meipso tillhandahåller ett personlighetstest som har förankrats i mångårigt vetenskapligt arbete och tillhandahåller användaren instruktioner men tar inte ansvar för utfallet av testet. Meipso ansvarar ej för hur användaren använder eller tillämpar Tjänsten. Användaren har vid tecknandet av Tjänsten godkänt att använda Tjänsten på ett etiskt riktigt sätt och i enlighet med dessa allmänna villkor. Meipso har heller inget ansvar gentemot tredje man för användarens tillämpning eller användning av analysdokumentet. Meipso ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Meipsos Tjänst. Meipso ansvarar ej för eventuell förlust av data hos användaren vid användande av Meipsos Tjänst.

8. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Meipso äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat, men inte begränsat till, upphovsrätten, varumärket Meipso och andra varumärken eller produktnamn som Meipso från tid till annan kan komma att använda i av Meipso tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Användaren erhåller nyttjanderätt till den beställda Tjänsten i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet. Innehållet i Tjänsten får inte kopieras eller på annat sätt återskapas eller distribueras vidare till annan.

9. Teknisk standard

Meipso ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i användarens operativsystem och datormiljö. Det åligger användaren att förvissa sig om att denne har erforderlig teknisk standard för nyttjande av den beställda Tjänsten innan Avtalet ingås. Meipsos tjänster förutsätter således att användaren har erforderlig teknisk standard.

10. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet ska få åberopas som befrielsegrund ska part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtalet återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

11. Tillämplig lag och tvist

Tvist med anledning av avtal och allmänna villkor för användare ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol.