Personlighet

Det finns fem olika område för personlighetsinstrumentet, de baseras på en mycket känd och dominerande teori över personligheten kallad femfaktormodellen. De fem faktorerna är relativt oberoende av varandra, dvs de mäter olika aspekter av stabila skillnader i känslor, tankar och beteende. De kan fungera som sammanfattningar av hur du själv skattat att du brukar känna, tänka eller bete dig.

Beskrivningar

Beskrivningarna har tagits fram baserat på hur du skattat dig själv. De består av aspekter som är speciellt framträdande i just din beskrivning. De skall ställas i relation till var du befinner dig på skalan för faktorn/egenskapen, t ex om du har högt på extraversion (se Var på skalan) så finns här aspekter beskrivna där du har beskrivit dig som väldigt extravert. Har dina skattningar resulterat i att du hamnat på mitten på extraversion så finns här aspekter av extraversion där du beskrivit dig ungefär som genomsnittet av användarna beskrivit sig.

EXTRAVERSION

Detta är en dimension som har stor betydelse för hur mycket sociala relationer vi har. Extraverta personer är aktiva och gillar att träffa människor, men detta drag är bara ett av dem som bygger upp denna personlighetsdrag. Extraverta föredrar större grupper och samlingar framför små, de är ofta bestämda, aktiva och pratsamma. De gillar när det händer något och tenderar att vara glada till humöret, men visar också andra känslor. De är uppåt, energiska och optimistiska. I arbetslivet har extraverta ofta jobb som innebär att de träffar mycket människor, de gillar att sälja och övertyga andra och har ofta ledningsuppdrag.

Utmärkande för de olika dimensionerna i personligheten är att de i flera fall speglar ett sätt att vara mot frånvaron av detta förhållningssätt, istället för motsatsen till detta. Personer med lägre värde för extraversion vill gärna ha gott om plats i sin kalender, ser hellre att andra tar ledningen och är försiktig med att fatta förhastade beslut. De är också lite mer diskreta med att visa vad de känner och känner sig bekvämare bland människor de känner. Många gånger har personer med lägre extraversion lite lugnare arbete, men relativt mindre kontakt med människor.

VÄNLIGHET

Detta ett drag som handlar om hur vi agerar människor emellan. Vänliga personer är altruistiska, de är sympatiska och ivriga att hjälpa andra människor. De tror också att andra människor vill hjälpa dem, med andra ord de vill gott och tror gott om andra. Vänliga personer jobbar gärna i grupper eftersom de då får möjlighet att hjälpa andra och att samarbeta.

Den som har lägre på vänlighet vill helst lösa arbetsuppgifter själv, fatta beslut själva och lösa saker enligt eget huvud. De tycker om att bli uppmärksammade, men är inte lika intresserade av andra. De kan vara kritiska både till andra personer och till andras sätt att lösa en uppgift, precis som de kan vara kritiska till information och kvaliteten på en produkt.

Även om många skulle anse att vänlighet är ett mer hälsosamt och positivt drag, så är det inte i alla situationer som en sådan tendens är fördelaktig. Antagligen så är vänliga personer populärare bland andra, men beredskapen att slåss för sina intressen har stora förtjänster i vissa sammanhang. En skeptisk och kritisk hållning bidrar exempelvis till analysen av ett fenomen i många situationer; jmf forskning och politisk diskussion. Ur samhällets men också individens synvinkel så är ingen av sidorna av denna domän mer eller mindre fördelaktig, situationen är helt avgörande.

SAMVETSGRANNHET

Denna domän handlar om i vilken utsträckning man vill kontrollera sina impulser, något som alla människor jobbar med mer eller mindre. Samvetsgrannhet är relaterat till viljan att planera, organisera och utföra handlingar. De som är samvetsgranna strävar efter att vara målmedvetna och därför lyckas de ofta bättre inom område där man måste upprätthålla en hög arbetsnivå, t ex i en näringslivs- eller forskarkarriär. Samvetsgrannhet är kopplat till drag som punktlighet, ordningsamhet och målmedvetenhet. Samvetsgranna kan vara helt fokuserade på sin karriär, på att bli bättre än andra. De är starkt fokuserade på planer, strategier och lösningar på lång sikt.

De som har lägre på samvetsgrannhet är inte förtjusta i att jobba med detaljer, de gillar att jobba mer intuitivt och mindre med analyser. De föredrar att jobba med det som ligger framför dem för tillfället, att komma snabbt till en lösning. De är inte heller positiva till arbete som innehåller tävlingsmoment och måste inte nödvändigtvis avsluta precis varje projekt. Många av dem satsar helst på att få en bra balans mellan arbete och fritid. De tenderar mer till att vilja vara livsnjutare än de samvetsgranna.

Emotionell stabilitet

Denna dimension handlar om hur man handskas med negativ affekt och negativa känslor. Personer med högt på denna faktor reagerar relativt lite på stress, de agerar avslappat, men kan också ha svårt för att uppfatta problem eller faror som andra fångar upp. De känner sällan oro för att något skall gå fel och känner sig socialt mycket säkra. De kan ha svårt eller inte vara motiverade att sätta sig in i andras människors problem och kan ibland uppfattas som att de inte riktigt bryr sig om de får kritik från någon. Personer med högt på emotionell stabilitet antar ofta utmaningar, t ex de har inga problem med att ta på sig ledningsuppdrag.

Person med lägre emotionell stabilitet tenderar att reagera mer på stress, tänker t ex en hel del på jobbet efter att de har slutat för dagen, speciellt om det hänt något negativt. De tänker i förväg och funderar mycket på vad som kan gå fel. I sociala sammanhang föredrar de trygga grupper med personer som de känner ganska väl. Fokus på negativa aspekter kan ibland leda till att de aktar sig för alltför utmanande uppdrag och att de är mindre riskbenägna.

ÖPPENHET

Öppenhet handlar om hur man förhåller sig till nya tankar, känslor och handlingar. Dimensionen för ihop olika egenskaper som konstnärlig sensitivitet, uppmärksamhet på egna känslor, att man föredrar variation, intellektuell nyfikenhet och självständigt tänkande. Personer med högt på dimensionen tenderar att vilja skapa nya saker, göra nya saker och uppleva nya saker.

Personer med lågt på dimensionen vill hellre arbeta med erkända uppgifter och har inte något emot rutiner. De gillar också traditioner, att återkomma till det bekanta och riktar in sig på att genomföra arbetsuppgifter enligt invanda mönster. Allmänt så är de mer praktiskt inriktade och mindre teoretiska i sitt förhållningssätt.

Öppna personer kommer säkert mer till sin rätt i arbeten där det finns mycket frihet och där man skall lösa problem i det dagliga arbetet. Däremot kan de känna sig obekväma med rutiner och i sådana sammanhang så passar antagligen mindre öppna personer bättre. Precis som för alla drag så är det situationen, t ex vilka arbetsuppgifter man vanligen har, som avgör om öppna personer fungerar bättre på ett visst jobb.

VAR PÅ SKALAN

Ringens placering på skalan säger något om hur du beskrivit dig på egenskapen. Om extravert tas som exempel gäller följande: Är ringen placerad i mitten, så har du skattat dig själv ungefär som genomsnittet av alla användare skattat sig på extraversion. Är den placerad till höger så har du skattat dig som mer extravert än genomsnittet, mer så desto längre till höger ringen befinner sig. Är den placerad till vänster om mitten så har du skattat dig som mindre extravert. Om du klickar på Extraversion kan du läsa lite mer om vad denna faktor beskriver i termer av känslor, tankar och beteende.

PROCENT

Denna procentsats talar om hur konsistent du beskrivit dig för en faktor/egenskap. Varje faktor innehåller en mängd aspekter (4-8 stycken) och om du beskrivit dig ungefär lika på alla så blir procentsatsen hög. Detta talar för att du uppfattar dig ungefär lika för alla aspekter av en egenskap. Om du t ex har en hög procentsats för extraversion och befinner dig över mitten på skalan, så ligger alla beteenden över mitten, det är ingen aspekt som sticker ut. Har du en låg procentsats kan detta innebära att situationen har stor betydelse för hur du tänker, känner och beter dig. Ibland, i vissa situationer, kanske du uppfattas extravert men i andra situationer så är detta mindre tydligt.